Revisorns yttrande över efterlevnad riktlinjer för ersättning (SWE) 20150506