Styrelsens redovisning av utvärdering enligt punkt 9.1 och 10.3 i svensk kod för bolagsstyrning 20150506 (SWE)