Revisorsyttrande enl 8 kap.54§ aktiebolagen(2005:551) huruvida årsstämmans riktlinjer om ers. till ledande befattningshav. 2016 (SWE)