Revisorns yttrande över efterlevnad riktlinjer för ersättning 20150506 (SWE)